'Eyewitness News Investigates,' Nov. 17, 2012

'Eyewitness News Investigates,' Nov. 17, 2012